східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

 

ЦЕНТР ДАЛЕЗНАВСТВА СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

91034, Україна,
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20 а,
т. 050-800-23-96
e-mail: [email protected]

ВІДОМОСТІ ПРО ЦЕНТР

 1. Центр далезнавства (далі Центр) є окремим структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 2. Центр створений за наказом ректора університету № 4 від 15 січня 2003 року.
 3. Центр є місцем зосередження й проведення наукових досліджень з усіх напрямків далезнавства, а також культурно-освітньої роботи зі студентами й молоддю (будь-які форми), що має відношення до далезнавства.
 4. Центр взаємодіє з державними, науковими, громадянськими й іншими зацікавленими закладами й установами,
 5. Центр у своїй діяльності керується:
 • законодавством України;
 • Положенням про вищі навчальні заклади;
 • Положенням про наукові установи АН України в частинах, що стосуються загальних питань організації наукової праці, співробітництва з іншими організаціями;
 • Уставом СНУ ім. В. Даля;
 • даним Положенням.

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Діяльність із вивчення багатогранної наукової й художньої спадщини Володимира Даля, внеску вченого в слов'янську й світову культуру, а також із популяризації, пропаганди цієї спадщини в сучасній суспільно-культурній ситуації, у період становлення в Україні якісно нової концепції освіти, як представляється, має бути спрямована на репрезентацію різних інтересів видатного вченого в їхньому взаємозв'язку, однак, насамперед тих, які є найбільш актуальними для сьогодення й, у першу чергу, можуть бути затребувані соціумом, а також використані в навчальній і позааудиторній роботі зі студентською молоддю.

Життєвий шлях Володимира Даля - зразок глибоко морального служіння науці, своєму народу й батьківщині, приклад надзвичайно повної реалізації особистістю всіх закладених у неї природою здібностей і талантів. Він був блискучим морським офіцером, військовим інженером, хірургом, що ввійшов в історію медицини, офтальмологом і гомеопатом, видатним державним діячем, вченим-натуралістом, обраним до Академії наук до фізико-математичного відділення, автором «Тлумачного словника живої великоросійської мови», одним із засновників Російського географічного суспільства.

Пріоритетом у діяльності Центру далезнавства є те, що Володимир Даль, який входить у плеяду видатних представників світової культури, визнаний сьогодні особистістю воістину енциклопедичного розмаху, назавжди з'єднав власне життя й усі свої наукові відкриття з Луганськом. Він взяв як літературний псевдонім ім'я «Козак Луганський», прославивши тим самим Луганську землю далеко за її межами.

Осмислюючи й оцінюючи в сучасних умовах зроблене нашим великим земляком, надзвичайно важливо брати до уваги й постійний, неослабний протягом усього життя інтерес Володимира Даля до України: літератури, культури, побуту українського народу, до його мови й звичаїв - інтерес, що стимулював чимало наукових відкриттів ученого, актуальних і сьогодні.

Багатогранність особистості Володимира Даля, а також той факт, що наукові вишукування у всіх сферах, де виявив себе вчений, базувалися на винятково високій громадянській позиції, найтісніше зв'язують життя й науково-творчі досягнення нашого видатного земляка із пріоритетними культурно-освітніми завданнями, що стоять сьогодні перед вищою школою, у число яких входять:

 • виховання духовної культури особистості й створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 • розвиток індивідуальних здатностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації, формування наукового світогляду;
 • прищеплювання глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної волі, правами людини і її громадянською відповідальністю;
 • забезпечення духовної єдності між поколіннями, виховання поваги до культури й історії свого народу;
 • затвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантності, працьовитості й інших.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Гуманітарний напрям
Вивчення багатогранної наукової спадщини та художньої й публіцистичної творчості Володимира Даля з позицій сучасної етнографії, фольклористики, літературознавства, мовознавства (насамперед - лексикографії), а також з урахуванням деяких аспектів новітніх галузей гуманітарної науки: етнолінгвістики, етнопсихології й етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології тощо.
Ретельне й всебічне дослідження гуманітарних ідей В. Даля для сучасного етапу суспільного розвитку полягає у вираженій антропоцентричності досліджень ученого, неодмінній присутності в них «людського фактора», однієї із центральних категорій сьогоднішнього наукового знання в цілому.
Звертання до праць В. Даля з гуманітарних наук сприяє вирішенню значної кількості проблем, особливо актуальних для сучасного гуманітарного знання (в першу чергу проблеми, пов'язані з комунікативно-мовною поведінкою особистості, такими категоріями, як «мовна свідомість», «мовленнєва й мовна картини світу»).

Інженерно-технічний напрям
Здійснення досліджень, які сприяють розкриттю значущості інженерно-технічних досягнень ученого як певного етапу в історії технічної думки, а також з погляду їхнього місця в науці сучасного періоду (Володимир Даль, як відомо, був талановитим військовим інженером і залишив розробки деяких інженерних споруджень, які на сьогодні вивчені ще недостатньо). Вивчення інженерно-технічної спадщини у порівнянні із сучасними напрямками технічних наук; пропаганда тих досягнень ученого, які сьогодні розглядаються наукою як базові для технічного прогресу XX - XXІ сторіч.

Природознавчий напрям
Проведення досліджень у руслі природознавчих інтересів Володимира Даля, у співвідношенні з його працями в названій області.
Насамперед, це дослідження в галузях ботаніки й зоології. В.І. Даль є автором і співавтором (в останньому випадку) підручників із цих дисциплін, причому ці підручники високо цінували не тільки сучасники вченого, але й представники наступних поколінь і педагоги. Наукові досягнення В. Даля в цьому напрямку можуть бути використані як база для розробки поставлених проблем, і сьогодні з'єднані із сучасними наприклад, екологічними дослідженнями.

Краєзнавчий напрям
Систематизація й подальша розробка етнографічно-краєзнавчих досліджень видатного вченого, які проводилися ним протягом усього життя. Особливої уваги заслуговують дослідження комплексного характеру, що найбільше відображають позицію В. Даля як ученого-енциклопедиста: необхідність сполучення для глибшої й детальнішої розробки певної наукової проблеми результатів, отриманих у декількох галузях (наприклад, філологічні дослідження В. Даля завжди базувалися на краєзнавчих і географічних).

Культурно-освітній напрям
Багатогранність особистості Володимира Даля, а також той факт, що наукові пошуки у всіх сферах, де виявив себе вчений, базувалися на винятково високій громадянській позиції, тісно пов'язують життя й науково-творчі досягнення нашого видатного земляка із пріоритетними культурно-освітніми завданнями, що стоять сьогодні перед вищою школою, у число яких входять:

 • виховання духовної культури особистості й створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації, формування наукового світогляду;
 • прищеплювання глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної волі, правами людини та її громадянською відповідальністю;
 • забезпечення духовної єдності між поколіннями, виховання поваги до культури й історії свого народу;
 • затвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, толерантності, працьовитості й інших.


ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 1. Виконання наукових досліджень професорсько-викладацьким складом і студентами університету за всіма зазначеними вище напрямками.
 2. Координація науково-дослідної й культурно-освітньої діяльності в усіх напрямках далезнавства, що здійснюється кафедрами, факультетами й іншими структурними підрозділами університету.
 3. Сприяння створенню науково-дослідних студентських груп, гуртків, секцій із вивчення наукової спадщини, життєвого й творчого шляхів Володимира Даля.
 4. Усіляка пропаганда (як у наукових, так і в науково-популярних формах) різних досягнень видатного вченого, насамперед тих, що виявилися актуальними на сучасному етапі розвитку науки.
 5. Організація заходів щодо вивчення й пропаганди наукової спадщини й життєвого шляху Володимира Даля як у рамках університету, так і за його межами.
 6. Висвітлення наукової й іншої діяльності за напрямком далезнавства, що здійснюється викладачами й студентами університету, всіма можливими способами: видання поліграфічної й електронної продукції, організація й проведення наукових конференцій, організація заходів з науковими й благодійними фондами тощо.
 7. Сприяння вдосконаленню науково-дослідного й культурно-освітнього процесів, розширення й поглиблення загальнокультурної й професійної підготовки студентської молоді через усвідомлення наукової спадщини й життєвого шляху Володимира Даля; розвиток творчих здібностей студентів до науково-дослідної, краєзнавчої й художньо-естетичної роботи.
 8. Формування в молодого покоління (на прикладі багатогранної наукової спадщини Володимира Даля) моральних принципів, патріотизму, толерантності, духовності, загальнолюдської моралі, значною мірою обумовленої канонами православ'я й вікових народних звичаїв.

 

ВІДНОСИНИ ЦЕНТРУ З ПІДРОЗДІЛАМИ СНУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Й ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 1. Порядок співпраці Центру з іншими підрозділами університету визначається Статутом СНУ імені Володимира Даля.
 2. Порядок співпраці з іншими підрозділами університету визначається Статутом СНУ імені Володимира Даля наказами ректора з надання директора Центру.

 

РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ЦЕНТРУ

 • Музей В.І. Даля м. Луганська (директор - Л.П. Соколова);
 • Луганський національній університет імені Тараса Шевченка;
 • Луганський інститут підвищення педагогічний освіти;
 • Луганська середня школа № 5;
 • Міжнародний фонд «Російський світ»;
 • Російський гуманітарний науковий фонд (м. Москва);
 • Музей В.І. Даля м. Москви (директор - І.А. Клеймьонова);
 • Петрозаводський державний університет (кафедра російської літератури, проф. В.М. Захаров, доц. К.Г. Тарасов);
 • Оренбурзький державний педагогічний університет (кафедра російської літератури, проф. Г.П. Матвієвська, А.Г. та В.Ю. Прокоф'єви, І.К. Зубова);
 • Нижегородський державний педагогічний університет (кафедра російської літератури, проф. В.Т. Захарова);
 • Іванівський державний університет (кафедра російської мови, проф. Ф.В. Фархутдінова);
 • Рудольф Хилгерс - пареміолог та лексикограф (Нідерланди) тощо.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 1. Організація предметного кабінету В.І. Даля, введення його в структуру університету:
  а) розробка концепції наукової, науково-методичної й просвітницької діяльності Центру з вивчення діяльності й творчості В.І. Даля;
  б) створення постійно діючої експозиції.
 2. Установлення стипендії імені В.І. Даля, розробка Положення про її присудження.
 3. Укладення угоди про спільну науково-культурну діяльність із Центром вивчення спадщини В.І. Даля, створеного Міністерством освіти Російської Федерації при Московському педагогічному державному університеті (Москва), - із залученням Постійного представництва Луганської обласної державної адміністрації в Москві.
 4. Вихід із пропозицією в Президію Національної Академії Наук України про установу медалі імені В.І. Даля, розробка Положення про її присудження.
 5. Співпраця у сфері далезнавства з Міжнародним фондом «Російський світ» та Російським гуманітарним науковим фондом (м. Москва).
 6. Установлення творчих зв'язків із провідними дослідниками творчої спадщини В.І. Даля з Російської Федерації й інших країн ближнього й далекого зарубіжжя.
 7. Розробка програми співробітництва із вивчення діяльності В.І. Даля з науковими й адміністративними представниками міст-побратимів (Оренбург, Перник).
 8. Створення постійно діючої експозиції про В.І. Даля в бібліотеці університету.
 9. Науково-дослідна робота з вивчення спадщини В.І. Даля в архівах, музеях, бібліотеках.
 10. Проведення лекцій, присвячених В.І. Далю, на початку кожного навчального року для студентів усіх спеціальностей - у рамках курсу «Вступ до спеціальності».
 11. Включення до графіку навчального процесу щорічного відвідування Луганського музею В.І. Даля - у рамках курсу «Вступ до спеціальності».
 12. Уведення постійно діючої рубрики про діяльності В.І. Даля в багатотиражній університетській газеті.
 13. Організація підготовки матеріалів із далівської тематики для університетського «Вісника»; установлення премії для авторів кращих публікацій.
 14. Підготовка до видання найбільш популярних добутків В. Даля для широкого кола читачів.
 15. Створення та публікація повного зібрання творів В.І. Даля.
 16. Видання пропагандистських університетських матеріалів (буклети, календарі, методичні рекомендації й т.д.), пов'язаних з ім'ям В.І. Даля.
 17. Виготовлення інформаційних дошок про життя й діяльність В.І. Даля на кожному факультеті університету.
 18. Проведення Міжнародних Далівських Читань із запрошенням провідних спеціалістів, що вивчають життя й діяльність В.І. Даля, з подальшим виданням матеріалів конференції - з періодичністю 1 раз у два роки.
 19. Орієнтування діяльності Студентського експериментального театру на творчу спадщину В.І. Даля, його художні й публіцистичні здобутки.
 20. Щорічно в день народження В.І. Даля покладання вінків до пам'ятника й погруддя, відвідування Музею В.І. Даля

 

1. Життя В. Даля
1. Родовід Володимира Івановича Даля
2. Фільм про В.І. Даля (перед переглядом рекомендується зберегти фільм на ваш комп'ютер, для перегляду необхідний кодек)

2. Художні тексти та Словник В. Даля
1. http://www.karelia.ru/dahl/
2. http://www.karelia.ru/dahl/html/texts.htm
3. http://www.philolog.ru/dahl/html/texts.htm
4. http://vidahl.agava.ru/
5. Тлумачний словник В.І. Даля ON-LІNE

3. Бібліографічні покажчики
1. Бібліографічний покажчик «В.І. Даль - Життя й творчість»
2. Бібліографічний покажчик про В.І. Даля
3. Біобібліографічний покажчик про В.І. Даля

4. Монографічні дослідження про В. Даля
1. Моногр. Юган Н.Л. про «Билиці та небилиці» В.І. Даля
2. Моногр. Юган Н.Л. про творчість В.І. Даля

5. Збірки наукових праць по результатам Далівських конференцій
1. Зб. Далівське літературознавство. Вип.1, 2008
2. Зб. Далівське літературознавство. Вип.2, 2010
3. Зб. В.І. Даль у світовій культурі, 2012
4. Зб. Далівські читання, 2011

6. Конкурс творчих робіт до 211-ої річниці з дня народження Володимира Даля
1. Положення про конкурс Даля 2012
2. Підсумки конкурсу 2012
3. Фото

7. Далівські читання
1. Перший інформаційний лист про Далівські читання 2013

2. Другий інформаційний лист про Далівські читання 2013

8. Методичні матеріали із далезнавства

  Володимир Даль та Україна

  Де народився там й згодився

  Ім'я Даля

  Підсумком цього життя виявилась багата духовна спадщина

  Наукові інтереси В.І.Даля

  Наш земляк - Козак Луганський

  Прийшла пора подорожити народною мовою

  Пушкин і Даль

  Перша лекція "Володимир Даль: "Де народився, там й згодився"

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
кв. Молодіжний 20а
91034 м.Луганськ Україна