східноукраїнський національний університет
імені володимира даля
 
Університет Фотоальбоми Освіта Наука Підрозділи Студентське життя Міжнародне співробітництво Абітурієнту
    
 

Факультет інженерної механіки

Інститут прикладної механіки і матеріалознавства, створений у 1920 році, став колискою колишньго Ворошиловградського машинобудівного інституту, який нині перетворений у Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Директор інституту д.т.н., проф.Соколов В.І.

Офіційний сайт інституту http://iamm.snu.edu.ua

До складу інституту прикладної механіки і матеріалознавства входить 8 кафедр:

 • технології машинобудування та інженерного консалтингу (зав.каф. - проф., д.т.н. Вітренко В.О.) 
 • процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів (зав.каф.- проф., д.т.н. Соколов В.І. )
 • матеріалознавства (зав.каф. - проф., д.т.н. Рябічева Л.О.) 
 • обробки металів тиском і зварювання (зав.каф. - проф., д.т.н. Рей Р.І.) 
 • легкої і харчової промисловості (зав.каф. - проф., д.т.н. Дейнека І.Г.) 
 • промислового та художнього литва (зав.каф. - проф., д.т.н. Гутько Ю.І.) 
 • машинознавства (зав.каф. - проф., д.т.н. Носко П.Л.) 
 • графічного та комп'ютерного моделювання (зав.каф. - проф., д.т.н. Малков І.В.) 

В інституті ведеться підготовка бакалаврів за 6 напрямами підготовки: інженерна механіка, машинобудування, зварювання, ливарне виробництво, інженерне матеріалознавство, технологія виробів легкої промисловості; а також спеціалістів та магістрів за 14 спеціальностями:

 • ливарне виробництва чорних та кольорових металів і сплавів;
 • прикладне матеріалознавство;
 • композиційні та порошкові матеріали, покриття;
 • технології машинобудування;
 • обладнання та технології ливарного виробництва;
 • обробка металів за спецтехнологіями;
 • обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування;
 • металорізальні верстати та системи;
 • інструментальне виробництво;
 • обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • технології та устаткування зварювання;
 • відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій;
 • конструювання та технології швейних виробів.

Наші студенти проходять переддипломну практику на підприємствах Європи, мають можливість продовжити освіту або одержати другу в європейських університетах за умов опанування іноземних мов.

При інституті діють аспірантура та докторантура.

Випускники інституту за своїми знаннями універсали. Вони озброєні глибокими знаннями з технічних наук, здатні вирішувати математичні та економічні завдання. Використовуючи нові комп'ютерні технології, вони роблять складні інженерні розрахунки, будують моделі, оптимізують процеси та конструкції.

В інституті працюють 20 докторів і 80 кандидатів наук.

У складі інституту 3 мультимедійні аудиторії, 5 комп'ютерних класів, комп'ютерний клуб інженерного напрямку діяльності, навчальні та наукові лабораторії, парк сучасного обладнання.

В інституті діють команди КВВ, спортивні секції, колектив авторської пісні, клуб аматорів поезії, клуб аматорів шахів й іноземних мов, ансамбль козачої пісні «Вольниця», науково-практичний гурток «Школа ресторанної справи», творчий центр «Студентський будинок моделей» та інші творчі колективи.


КЕРІВНИЦТВО

Соколов Володимир Ілліч

директор інституту,  д.т.н., проф.
Макухін Анатолій Григорович

заступник директора, доцент, к.т.н.
Могильна Олена Петрівна

заступник директора, доцент, к.т.н.


СПЕЦІАЛІСТИ ДИРЕКТОРАТУ

Якуш Олена Василівна

Спеціаліст (денне відділення)

Сіндєєва Олена Володимирівна

Спеціаліст (заочне відділення)


ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Інститут прикладної механіки і матеріалознавства народжений у 1920 році, став колискою колишнього Ворошиловградського машинобудівного інституту, потім перетвореного у Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. У ті часи студентам загальноосвітніх технічних курсів присвоювалось звання майстра, а після закінчення четвертого року навчання, на якому вивчався спеціальний курс, звання інженера зі спеціалізацією «Металургійні верстати та холодна обробка металів».

Спочатку інститут був факультетом, перше найменування факультету - «Механічний». Протягом 1947 -1956 років в структурі навчального закладу було апробовано лише два факультети: «Механічний» та «Гарячої обробки». Керував ними безпосередньо ректор. Кафедр не лише на факультеті, але і в університеті не було, методичне керівництво здійснювали дев'ять навчально-методичних секцій. Секцією спеціальних дисциплін технологічного профілю керував І.Т. Єнакієв. Потім, у наступному 1956-1957 навчальному році, в навчальному закладі на громадських засадах було утворено сім кафедр, а наприкінці 1957-го року Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР затверджується перші шість кафедр.

У 1963 році механічний факультет розділяється на два: «Механіко-технологічний» і «Автоматизації виробничих процесів». До складу механіко-технологічного факультету входили кафедри «Технологія машинобудування» (виконував обов'язки завідуючого кафедрою кандидат технічних наук, доцент І.М. Карташов), «Металорізальні верстати та інструменти» (завідуючий кафедрою кандидат технічних наук, доцент М.І. Могильний), «Графіка» (завідуючий кафедрою старший викладач В.А. Мельник), «Вища математика» (завідуючий кафедрою кандидат технічних наук, доцент А.Л. Корощенко), «Охорона праці» (завідуючий кафедрою кандидат технічних наук, доцент В.В. Севриков), «Економіка» (завідуючий кафедрою кандидат технічних наук, доцент В.М. Нікулін).

Першим деканом механіко-технологічного факультету став кандидат технічних наук, доцент А.Л. Корощенко. Він почав зі створення матеріально-технічної бази кафедр, формування педагогічного колективу та досяг у цьому чималих успіхів. Керівники промислових підприємств міста Луганська та області, до яких він звернувся за допомогою, гаряче відгукнулися на прохання декана, факультет став поповнюватися обладнанням. На кафедрі металорізальних верстатів та інструментів невдовзі було створено механічні майстерні, організовано лабораторії обробки металів. Найвагоміший вклад у створення матеріально-технічної бази внесли колективи кафедр «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати та інструменти».

Оскільки власних педагогічних кадрів не вистачало, то запрошували кваліфікованих спеціалістів з промислових підприємств, інших вищих навчальних закладів. Саме в той час із заводів Луганська та області прийшли працювати в інститут І.М. Карташов, М.І. Капцев, М.Ю. Шаїнський, С.І. Стоянченко, З.І. Комісарова, В.Ф. Осипенко, П.П. Аулов, Б.Л. Рябошапко та інші, хто взяв на себе основну частину навчального навантаження.

Зміцнювалася й аспірантура. Серед перших аспірантів були І.М. Ретивцев, О.І. Ігнатенко, Ю.М. Сурнін, В.О. Власов та ін.

З 1968 року по 1971 рік факультетом керував кандидат технічних наук, доцент М.І. Капцев, а потім до керма став кандидат технічних наук доцент В.В. Севриков, який основним завданням вважав підвищення виконавської дисципліни в колективі та зміцнення політико-виховної роботи серед студентів.

Початок розквіту факультету приходиться на часи, коли у 1973 році деканом стала кандидат технічних наук, доцент З.І. Комісарова. У цей час розробляється багато методичних вказівок, активно працюють науково-методичні та педагогіко-психологічні семінари, збільшується кількість відкритих лекцій. Як результат, на факультеті зростає кількість викладачів зі ступенями та званнями: на початок 1975 року тут працювали 21 кандидат наук та один доктор технічних наук. Надходить обчислювальна техніка, починає працювати нова кафедра прикладної математики, яку очолив доктор технічних наук, професор Ернест Рафалес-Ламарка. Саме тут пізніше було запроваджено автоматизовані системи у вищій школі.

У 1975 році факультет очолив кандидат технічних наук, доцент Н.П. Гнєдов. Цей рік характеризувався різким збільшенням контингенту студентів. Так, з двох спеціальностей на денному відділенні навчалося більш 800 і близько 400 студентів на вечірньому та заочному відділеннях. Збільшився також штат викладачів та допоміжного складу.

З 1978 року на посаду декана факультету обирається кандидат технічних наук, доцент О.Г. Ігнатенко. У лютому цього року в університеті почалося будівництво навчального корпусу № 4, в якому повинні бути розташовані кафедри і деканат факультету. О.Г. Ігнатенко очолив штаб цього будмайданчика, до роботи був залучений студентський будівний загін «Механік». Наставниками загону були старший викладача кафедри металорізальних верстатів та інструментів А.П. Конський та інженер кафедри технології машинобудування А.Г. Макухін. Вміло організована робота та інтенсивна праця студентів дозволили здати навчальний корпус в експлуатацію 31 грудня 1979 року.

За часи управління факультетом О.Г. Ігнатенко з׳являються перші комп'ютерні класи, розширюється перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Студенти отримають можливість проходити практику в Європі. Факультетом на чолі з деканом багато зроблено для будівництва університетської бібліотеки.

У 1988 році вперше на факультеті захистили докторські дисертації М.І. Могильний і Є.У. Зарубицький. У 1991 році при факультеті відкрито спеціалізовану вчену ради із захисту кандидатських, а з 2001 року докторських дисертацій за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

У 2005 році на посаду декана факультету обрано доктора технічних наук, професора В.І. Соколова. Наказом ректора від 28.08.2009р. №14 факультет отримав назву прикладної механіки і матеріалознавства, а наказом ректора від 26.06.2012р. №11 на базі факультету створено інститут прикладної механіки і матеріалознавства.

У наступний час до складу інституту прикладної механіки і матеріалознавства входить 8 кафедр: машинознавства (зав. каф. - проф., д.т.н. Носко П.Л.); процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів (зав. каф. - проф., д.т.н. Соколов В.І.); обробки металів тиском і зварювання (зав. каф. - проф., д.т.н. Рей Р.І.); матеріалознавства (зав. каф. - проф., д.т.н. Рябічева Л.О.); промислового та художнього литва (зав. каф. - проф., д.т.н. Гутько Ю.І.); графічного та комп'ютерного моделювання (зав. каф. - проф., д.т.н. Малков І.В.); технології машинобудування та інженерного консалтингу (зав. каф. - проф., д.т.н. Вітренко В.О.); легкої і харчової промисловості (зав. каф. - проф., д.т.н. Дейнека І.Г.).

В інституті ведеться підготовка спеціалістів і магістрів по 14 спеціальностям, у тому числі: ливарне виробництва чорних та кольорових металів і сплавів; прикладне матеріалознавство; композиційні та порошкові матеріали, покриття; технології машинобудування; обладнання та технології ливарного виробництва; обробка металів за спецтехнологіями; обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування; металорізальні верстати та системи; інструментальне виробництво; обладнання переробних і харчових виробництв; обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; технології та устаткування зварювання; відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій; конструювання та технології швейних виробів.

Набір для підготовки бакалаврів здійснюється по 6 напрямкам підготовки: інженерна механіка, машинобудування, зварювання, ливарне виробництво, інженерне матеріалознавство, технологія виробів легкої промисловості.

Студенти інституту проходять переддипломну практику на підприємствах Європи, мають можливість продовжити освіту або одержати другу в європейських університетах за умови освоєння мови. Випускники факультету по своїх знаннях універсали. Вони озброєні глибокими знаннями з технічних наук, здатні вирішувати математичні й економічні завдання. Використовуючи нові комп'ютерні технології, роблять складні інженерні розрахунки, будують моделі, оптимізують процеси й конструкції. В інституті працюють 20 докторів і 80 кандидатів наук.

У складі інституту 3 мультимедійних аудиторії, 5 комп'ютерних класів, комп'ютерний клуб з інженерним напрямком діяльності, навчальні та наукові лабораторії, парк сучасного встаткування, аспірантура, докторантура.

В інституті діють команди КВВ, спортивні секції, колектив авторської пісні, клуб аматорів поезії, клуб аматорів шахів і іноземних мов, ансамбль козачої пісні «Вольниця», науково-практичний кружок «Школа ресторанної справи», творчий центр «Студентський будинок моделей» та інші творчі колективи.

ПРОЇЗД ТА ЧАС РОБОТИ


Інститут прикладної механіки і матеріалознавства розташований за адресою:
кв. Молодіжний, 20А (4 корпус, аудиторія 209),
зупинка транспорту "Університет".

Проїзд від залізничного вокзалу номерами маршрутних таксі: 150, 166,
з автовокзалу - номерами маршрутних таксі: 132, 138

Час роботи деканату з 8.00 до 16.30
Перерва з 12.00 до 13.00
Час прийому студентів з 13.00 до 16.00

Телефони: +38(0642) 41-80-95; +38(0642) 41-74-12

Офіційний сайт інституту http://iamm.snu.edu.ua


ПЕРЕЛІК КАФЕДР

 

   
 
 
Cхідноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
проспект Радянський 59-а
93400 м. Сєвєродонецьк Україна