НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
   
         
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
до наукового журналу "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"

Статті можуть подаватися російською, українською або англійською мовами.

Формат аркуша : А 4, поля дзеркальні; застосувати "До всього документа". Поля на сторінках: зверху - 25 мм, знизу - 47 мм; зліва - 25 мм; справа - 50 мм. Орієнтація аркушів - книжкова. Інтервал міжрядковий - одинарний, відступ в абзацах - 12 мм (або 4-5 знаків). Шрифт Times New Roman № 10 з вирівнюванням по ширині поля сторінки.

Анотації, ключові слова, таблиці, надписи під рисунками, література, відомості про авторів і прізвище рецензента виконуються - шрифт Times New Roman № 9. Відстань від краю аркуша до верхнього колонтитула - 0 мм, до нижнього колонтитула - 42 мм. Розрізняти колонтитули парних і непарних сторінок для нумерації сторінок по зовнішньому полю аркуша. Для непарної сторінки поле підшивки ліворуч, для парної праворуч.

Формули: розміри шрифту: звичайний - № 10, великий індекс - № 7, дрібний індекс -№ 5, великий символ - № 12, дрібний символ - № 8. Формули містяться через інтервал після тексту, текст після формули - також через інтервал. Нумерація формул - у круглих дужках, притиснутих до правого краю межі тексту.

Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту (кегль № 10). У правому верхньому куті - ім'я, прізвище авторів (кегль № 11, жирн., малі літери); через рядок - назва населених пунктів (кегль № 11, жирн., малі літери). Через рядок - назва статті з вирівнюванням по центру сторінки (кегль № 10, жирн., прописні літери). У тексті обов'язково повинні бути посилання на формули, рисунки, таблиці й літературу. Після назви через рядок анототація мовою оригіналу статті.

Анотація (реферат) до статтіповинна бути: інформативною (не містити загальних слів);оригінальною; змістовною(відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованою (дотримуватись логіки описання результатів в статті); компактною (укладається в обсяг від 120 до 250 слів). Анотація (реферат) включає наступні аспекти змісту статті: предмет, мета роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування  результатів; висновки й ключові слова (кегль № 9, малі літери).

Далі - текст статті, обов'язково наводиться назва структурних підрозділів статті жирними літерами: постановка проблеми; аналіз наукових досліджень і публікацій; мета статті (або постановка завдань); основні матеріали дослідження, обґрунтування отриманих наукових результатів; висновки(висновки повинні бути такими, щоб прочитавши їх, можна було зрозуміти суть наукових досліджень і можливість їх використування); література.

Наприкінці статті через інтервал наводяться дві анотації і ключові слова російською і англійською мовами. В анотації англійською мовою не може бути перефразована назва статті, вона має містити конкретну інформацію про суть досліджень і одержані результати.

Далі - відомості про авторів і прізвище рецензента (доктор наук). Посилання на літературні джерела, з яких наводяться цитати, і їх бібліографічні описи повинні відповідати нормам оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.» Список літератури є обов'язковим. Він надається наприкінці статті. Бібліографічний опис наводиться мовою оригіналу, а також повторюється латинськими літерами.

 

Матеріали, що надаються у редакцію «Вісника Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»

  1. Комп'ютерний варіант статті, набраної у редакторі Word у вигляді комп'ютерного файла з розширенням *doc. на диску(CD RW).
  2. Оригінал статті надається в 1-ому екземплярі, що друкується на лазерному принтері, на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм), з виконанням «Вимог до оформлення».
  3. Коректорський екземпляр статті для літературного редагування й виправлення надається на одному боці аркуша білого паперу формату А4, з полуторним міжрядковим інтервалом, шрифтом Times New Roman № 14, з вирівнюванням по ширині й з полями: - верхнє, нижнє й ліве - по 20 мм, праве -10 мм. Сторінки обох роздрукованих екземплярів статті нумерують у правому верхньому куті не машинним способом. Загальна кількість сторінок проставляється в лівому верхньому куті першої сторінки (наприклад: усього сторінок 1-6).
  4. Рецензія доктора наук.
  5. Акт експертизи.
  6. Стаття має подаватися з рекомендації кафедри (відділу, ради факультету, Вченої ради університету), оформленою як витяг із протоколу засідання, та рецензією наукового керівника, консультанта, якщо вони не є співавторами статті (для аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук) або фахівця з проблеми, що досліджується (кандидата наук – для авторів, які не  мають наукового ступеня, доктора наук - для авторів, які мають науковий ступень кандидата або доктора наук).

 

Перелік тематичних рубрик:

1.Технічні науки (матеріалознавство, металознавство, машинознавство, енергетика, галузеве машинобудування, управління проектами і програмами та розвиток виробництва, ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні, комп’ютерні науки, інформаційні технології, математичне моделювання та обчислювальні методи інформатики, інформаційна безпека).
2. Економічні науки (бізнес, економіка, менеджмент, облік, підприємництво, маркетинг, фінанси).
3. Хімічні науки. 
4. Історичні науки.
5. Фізико-математичні науки.

 

Розроблено за підтримки відділу інформаційних технологій СНУ ім. В.Даля. © 2010 р.